top of page

Quyền Lợi

ĐĂNG KÝ VÀO CHƯƠNG TRÌNH EDCD
Muốn tham gia vào chương trình EDCD, đầu tiên đòi hỏi cá nhân phải có đầy đủ chứng từ về tình trạng sức khỏe, ở mức độ cần được chăm sóc, từ các cơ sở điều dưỡng (nursing facility Level Of Care - LOC), và phải trải qua các bước thẩm định, Pre-Admission Screening (PAS), được thực hiện bởi các cơ sở cộng đồng hoặc Bệnh Viện.

Kết quả chấp thuận dựa trên các giám đình trực tiếp từ cá nhân, gia đình hoặc người chăm sóc, để xác định nhu cầu cần thiết thực sự về y tế và điều dưỡng của mỗi cá nhân. Kết quả này được ghi lại trên Virginia Uniform Assessment Instrument (UAI), để giúp các LOC cung cấp dịch vụ cho phù hợp.

Medicaid sẽ không chịu trách nhiệm trả lệ phí cho bất kỳ dịch vụ chăm sóc cá nhân mà chưa được thông qua sự kiểm duyệt của ban Pre-Admission Screening (PAS), hay hội y sĩ của Department of Medical Assistance Services (DMAS), cùng với chữ ký của bác sĩ trên đơn DMAS-96 (Medicaid Funded Long Term Care Services Authorization Form).

CÁC DỊCH VỤ CỦA EDCD:​

 • Chương trình chăm sóc cá nhân dài hạn

 • Chương trình chăm sóc cá nhân ngắn hạn

 • Cung cấp các thiết bị điện tử phòng khị khẩn cấp (PERS)

Thông tin về dịch vụ chăm sóc tại nhà dài hạn cho quí vị cao niên và người khuyết tật:

(chọn#1: Manassas, Gainesville, Haymarket / chọn#2: Woodbridge, Dumfries)

Thông tin về dịch vụ chăm sóc tại nhà dài hạn cho quí vị cao niên và người khuyết tật:

 • Hampton City County (LTC Intake Line: 757-727-8311, Main)

https://hampton.gov/3925/Adult-Services

 • James City County (LTC Intake Line: 757-259-3126)

https://www.jamescitycountyva.gov/299/Adult-Services

 • Newport News City County (LTC Intake Line: 757-926-6329)

https://www.nnva.gov/246/Adult-Services

 • Poquoson City County (LTC Intake Line: 757-863-3000, Main)

https://www.ci.poquoson.va.us/101/Services

 • York County (LTC Intake Line: 757-890-3300 (Main)

https://www.yorkcounty.gov/166/Adult-Services-Program

 • Virginia Beach City (LTC Intake Line: 757-385-3550)

https://www.vbgov.com/pages/search-results.aspx?q=long%20term%20care

 • City of Chesapeake (LTC Intake Line: 757-382-2008 - Adult services)

https://www.cityofchesapeake.net/ Government/city-departments/departments/humanservices/Chesapeake-Social-Services/adult-protective-services-program.htm

Thông tin về dịch vụ chăm sóc tại nhà dài hạn cho quí vị cao niên và người khuyết tật:

 • Chesterfield County (LTC Intake Line: 804-748-1100)

https://www.chesterfield.gov/757/Long-Term-Care

 • Charles City County (LTC Intake Line: 804-652-4701)

https://www.co.charles-city.va.us/320/Programs

 • Goochland County (LTC Intake Line: 804-556-5880 - Social Services)

https://www.goochlandva.us/364/Social-Services

 • Hannover County (LTC Intake Line: 804-365-4100)

https://www.hanovercounty.gov/398/Services-for-Adults

 • Henrico County (LTC Intake Line: 804-501-7346)

https://henrico.us/services/long-termpersonal-care-assessment-services/

 • New Kent County (LTC Intake Line: 804-966-1853 - Social services)

https://www.co.new-kent.va.us/339/Social-Services

 • Powhatan County (LTC Intake Line: 804-598-5630 - Social services)

http://www.powhatanva.com/271/Social-Services

 • Richmond City County (LTC Intake Line: 855-635-4370)

https://www.rva.gov/social-services/cfa-adult-services

 • Town of Ashland(LTC Intake Line: 804-798-9219, Main)

https://www.ashlandva.gov/27/Government

CCC plus.JPG
So sánh các chương trình

Bạn có quyền chọn một chương trình sức khỏe phù hợp nhất cho nhu cầu sức khỏe của mình!  

https://www.cccplusva.com/choose/compare-plans?location=41

Điện thoại di động miễn phí cho người cao tuổi
       https://www.safelinkwireless.com
bottom of page